Fisioterapista Manager: One Day Tour. Roma 9 gennaio 2016